Co to jest partycypacja?

Partycypacja to udział finansowy w kosztach budowy mieszkania wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Udział finansowy w kosztach budowy lokalu mieszkalnego przy ulicy Jana Długosza w Lesznie, budowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, nie może przekroczyć 30% kosztów budowy tego lokalu.

Partycypacja daje prawo do najmu lokalu lub do wskazania najemcy lokalu.

Kto może zostać partycypantem?

Partycypantem może zostać:

 • osoba fizyczna, której wniosek o zawarcie umowy w sprawie partycypacji został zakwalifikowany przez Komisję Kwalifikacyjną. Osoby preferowane to osoby składające wniosek w sprawie partycypacji z założeniem, że będą jego najemcami.
 • Gmina Miejska Leszno,
 • inne osoby i podmioty zgodnie z Ustawą o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa

Jak zostać Partycypantem?

Żeby zostać partycypantem, należy złożyć wniosek o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego wchodzącego w zasób realizowanej przez Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. inwestycji pn. „Budowa Kompleksu 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Jana Długosza w Lesznie” wraz z załącznikami, wskazując w nim wybrane przez siebie mieszkanie. Wniosek podlega ocenie przez Komisję Kwalifikacyjną. Po uzyskaniu kwalifikacji i uzyskanej informacji o pozytywnej weryfikacji, kandydat na partycypanta zawiera z GTBS Sp. z o.o. umowę partycypacji. Następnie dokonuje wpłaty całkowitej kwoty partycypacji w terminie określonym w umowie, po czym w pełni dysponuje prawami i obowiązkami wynikającymi z zawartej umowy partycypacji w kosztach budowy wybranego przez siebie lokalu mieszkalnego.

Wysokość kwoty partycypacji.

Wysokość kwoty partycypacji dla przedmiotowej inwestycji wynosi 3000,00 zł za 1m2 .

Podstawa obliczenia wysokości kwoty partycypacji jaką Partycypant będzie musiał wpłacić za dane mieszkanie:
powierzchnia lokalu w m2 x wysokość kwoty partycypacji dla przedmiotowej inwestycji za 1m2

Przykład

Wybierając mieszkanie składające się z 1 odrębnego pokoju i 1 pokoju z aneksem kuchennym (2 POKOJE + ANEKS) o powierzchni 37,85 m2, partycypacja będzie wynosić 113 550,00 zł.

37,85 m2 x 3000,00 zł za 1m2 = 113 550,00 zł

Wybierając mieszkanie składające się z 2 pokoi i odrębnej kuchni (2 POKOJE + kuchnia) o powierzchni 43,77 m2, partycypacja będzie wynosić 131 310,00 zł.

43,77 m2 x 3000,00 zł za 1m2 = 131 310,00 zł

Wysokość całkowitej kwoty partycypacji dla poszczególnych mieszkań:

Typ mieszkania

Powierzchnia jednostkowa mieszkania

Rodzaj mieszkania

Wysokość kwoty partycypacji

TYP A

29,51 m²

1 + Aneks

88 530,00 zł

TYP B

37,85 m²

2 + Aneks

113 550,00 zł

TYP B

39,38 m²

2 + Aneks

118 140,00 zł

TYP B/C

42,21 m²

2 + Aneks

126 630,00 zł

TYP B/C

42,27 m²

2 + Aneks

126 810,00 zł

TYP C

42,07 m²

2 + Kuchnia

126 210,00 zł

TYP C

43,77 m²

2 + Kuchnia

131 310,00 zł

TYP C

45,39 m²

2 + Kuchnia

136 170,00 zł

TYP D

54,43 m²

3 + Aneks

163 290,00 zł

TYP D

57,32 m²

3 + Aneks

171 960,00 zł

TYP E

61,54 m²

3 + Kuchnia

184 620,00 zł

 

Procedura naboru osób fizycznych chętnych do partycypowania w kosztach budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem.

 1. Osoby partycypujące w kosztach budowy mieszkań mogą zostać ich najemcami.

 2. Wnioski o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkania należy składać w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00, od dnia 13.03.2023 r. do wyczerpania mieszkań lub do odwołania naboru.
  Osoba składająca wniosek powinna posiadać przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość, do wglądu.

 3. Nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie partycypacji jest otwarty i nieograniczony, co oznacza, że w terminie od dnia 13.03.2023 r. do wyczerpania mieszkań lub do odwołania naboru przyjęte zostaną wszystkie wnioski.

 4. O pierwszeństwie do zawarcia umowy decyduje data i godzina złożenia kompletnego wniosku w siedzibie GTBS Sp. z o.o oraz uzyskanie pozytywnej oceny Komisji Kwalifikacyjnej.

 5. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej, poczty elektronicznej, itp. oraz złożone w innym niż we wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 6. Wniosek należy złożyć na konkretny lokal mieszkalny. Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek na wybrane przez siebie lokale. Wnioski bez wskazania lokalu, którego dotyczą oraz wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

 7. Wnioski zostaną poddane ocenie komisji kwalifikacyjnej, działającej zgodnie z regulaminem zawierania umów partycypacji oraz najmu lokali mieszkalnych budowanych na zasadach partycypacji w zasobach Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesznie

Warunkami ważności wniosku są:

 1. Złożenie poprawnie wypełnionego wniosku o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego wchodzącego w zasób realizowanej przez Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. inwestycji pn. „Budowa Kompleksu 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na wynajem przy ul. Jana Długosza w Lesznie”

 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 1 RODO

 

Informacje dodatkowe – najem

Kaucja

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego będą zawierane umowy najmu. Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wpłacenie przez przyszłego najemcę kaucji zabezpieczającej w wysokości 9-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonej według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

Opłaty za mieszkanie

W lokalach mieszkalnych stanowiących własność GTBS Sp. z o.o. obowiązuje czynsz najmu, którego maksymalną wysokość określa ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Maksymalna wysokość czynszu dla realizowanej inwestycji w skali roku nie może przekroczyć 5% wartości kosztu budowy lokalu mieszkalnego.

Dla przedmiotowych lokali mieszkalnych prognozowany czynsz najmu na rok 2025 wynosi 26,00 zł/m2. Jednocześnie zastrzegamy, że podana stawka czynszu może ulec zmianie zarówno zmniejszeniu, jak i zwiększeniu w zależności od obowiązujących wówczas stawek oprocentowania kredytu z programu SBC BGK, zasad ustalonych ustawowo kalkulacji czynszu oraz sytuacji gospodarczej w kraju.

Nadmieniamy, że Spółka podejmuje wszelkie możliwe starania aby przyszli mieszkańcy mogli cieszyć się swoimi mieszkaniami przy możliwie najniższych możliwych opłatach za najmowane mieszkania.

Szczegółowe informacje dotyczące stawki czynszu będą znane na 3 miesiące przed rozpoczęciem zasiedlenia nieruchomości.

Oprócz czynszu najmu najemcy lokali ponoszą opłaty niezależne od Towarzystwa, które obejmują:

1) opłatę za zimną wodę oraz odprowadzenie ścieków – liczniki indywidualne zużycia wody (zgodnie z obowiązująca taryfą MPWIK) ,

2) opłatę za odbiór i wywóz nieczystości stałych (w oparciu o obowiązujące stawki za wywóz nieczystości na terenie gminy),

3) opłatę za energię cieplną na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej - liczniki indywidualne zużycia ciepła ( zgodnie z regulaminem rozliczania mediów)

Dostawa wszystkich mediów jest w pełni opomiarowana, co oznacza, że najemca płaci wyłącznie za media zużyte w jego lokalu.

Opłata za Energię elektryczną uiszczana jest indywidualnie przez najemcę bezpośrednio dostawcy prądu (indywidualna umowa z dostawcą).

Umowa najmu

Kandydat na najemcę musi spełniać warunki określone w ustawie tj.

1) osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,

2) średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego wybudowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego nie przekracza:

a) 100% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

b) 145% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

c) 175% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,

d) 205% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,

e) 205% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

– iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, oraz współczynnika 1,2.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego zostanie zawarta niezwłocznie po oddaniu budynku do użytkowania oraz wpłacie kaucji zabezpieczającej.

Umowa najmu nie zostanie zawarta z osobą, która nie spełnia ustawowych kryteriów.

UWAGA!

Ponadto zastrzega się, iż Prezes Zarządu Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie może odwołać lub unieważnić nabór w całości lub części bez podawania przyczyn, może także wycofać każdy z lokali z oferty naboru na nabycie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych. Wykaz mieszkań do objęcia w ramach partycypacji w kosztach budowy może zostać uzupełniony w oddzielnym wykazie o lokale mieszkalne z których zrezygnowali wnioskodawcy i pozostają one wolne.

Zastrzega się również, iż zmianie może ulegać brzmienie przedstawionych projektów umów.

Zastrzega się, że prognozowana stawka czynszu może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od GTBS Sp. z o.o.


W ramach tej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.