Deklaracja dostępności

Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej GTBS Sp. z o.o. w Lesznie.

Data publikacji strony internetowej: 2016-08-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-08-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-30. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa nie wykorzystuje własnych skrótów klawiaturowych. Do nawigacji można wykorzystać skróty klawiszowe określone przez przeglądarkę internetową użytkownika.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wiesław Rafał Wilczkowiak, kontakt mailowy: wieslaw.wilczkowiak@gtbs.leszno.pl lub telefoniczny 531 825 698. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości itp.

Żądanie powinno zawierać:

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Postaramy się zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformujemy o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy realizacja żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji nie będzie zadowalająca, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej do Rzecznika Praw Obywatelskich (rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Leszczyńskich 42, 64-100 Leszno

Dostępność wejścia

Biuro Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zlokalizowane jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w kamienicy. Wejście do budynku znajduje się na rogu ulicy Leszczyńskich oraz Alei Jana Pawła II. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Biura i znajduje się przy chodniku, na parterze budynku, z jednym stopniem o wysokości 4,5 cm.

Dostępność korytarzy i pomieszczeń

Część biura przeznaczona do obsługi do której można dostać się bezpośrednio z wejścia głównego jest jednopoziomowa.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami

Biuro nie posiada prywatnych miejsc parkingowych. W związku z tym, że biuro zlokalizowane jest w kamienicy przy chodniku, w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się płatny parking miejski ogólnodostępny w tym z miejscem postojowym oznaczonym dla osób niepełnosprawnych, które oddalone jest od drzwi wejściowych o około 12 metrów.

Dostępność toalety

Brak toalety dla interesantów. Brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do biura można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie ma możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.