Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołane zostało na podstawie uchwały Rady Miejskiej Leszna numer XXII/273/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku przez Prezydenta Miasta Leszna Łukasza Borowiaka.

Akt Założycielski Spółki został podpisany 6 maja 2016 r.
Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak, w imieniu Miasta Leszna oświadczył, że zawiązuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Lesznie – jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością podpisując Akt Założycielski Spółki.
Kapitał zakładowy wynosił wówczas 200.000,00 zł i  dzielił się na 400 udziałów po 500,00 zł każdy, 100% udziałów objęła Gmina Miasto Leszno.

Dnia 18.07.2016 r. po rozpoznaniu sprawy z wniosku "Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" o rejestrację w Rejestrze Przedsiębiorców Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców pod nazwą „Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” nadając nr KRS: 0000628618 z Kapitałem zakładowym o wysokości 200.000 zł.

Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi: 17.005.500,00 zł

Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Miejska Leszno i posiada 100% udziałów.