Co to jest partycypacja?

Partycypacja to finansowy wkład w budowę mieszkania, który daje prawo wynajęcia lokalu z zasobów GTBS Sp. z o.o. lub do wskazania innego najemcy.
Żeby uzyskać takie prawa, partycypant musi zawrzeć z GTBS Sp. z o.o. przed rozpoczęciem inwestycji umowę o partycypację.

Kto może zostać partycypantem?
Partycypantem może zostać:
- pracodawca, działając w celu uzyskania lokali mieszkalnych dla swoich pracowników,
- osoby prawne mające interes w uzyskaniu lokali mieszkalnych przez wskazane przez nie osoby trzecie,
- powiat, gmina lub związek międzygminny, działając w celu podnajmowania lokali mieszkalnych osobom fizycznym,
- osoba fizyczna.

Partycypant zawierając umowę partycypacji ma obowiązek do wskazania mieszkania na jakie wnosi partycypację.

Osoba fizyczna zawierając umowę partycypacji staje się przyszłym najemcą mieszkania, chyba że w monecie zawierania umowy najmu nie spełnia warunków określonych Ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 26.10.1995 ((Dz.U. 2017 poz. 79 art. 30) oraz ustawą z dnia 10.09.2015 (Dz. U. 1592 art. 1 ust. 13.)

Wysokość kwoty partycypacji.

Kwota partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego przy ulicy Kąkolewskiej wynosi 24,66% kosztów budowy tego lokalu. Planowany koszt budowy 1 m2  powierzchni użytkowej mieszkań wynosi 4 504,85 zł brutto.

Wysokość kwoty partycypacji dla przedmiotowej inwestycji wynosi 1111 zł za 1m2.

Przykład obliczenia wysokości kwoty partycypacji jaką Partycypujący będzie musiał wpłacić za dane mieszkanie:
Wybierając mieszkanie składające się z 2 pokoi i odrębnej kuchni (2 + kuchnia) o powierzchni 42,05 m2, partycypacja będzie wynosić 46.717,55 zł
Podstawa obliczenia:
powierzchnia lokalu w m2 x wysokość kwoty partycypacji dla przedmiotowej inwestycji za 1m2
zatem:
42,05 m2 x 1111 zł za 1m2 = 46.717,55 zł 

Procedura naboru osób fizycznych chętnych do partycypowania w kosztach budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem.

 1. Osoby partycypujące w kosztach budowy mieszkań mogą zostać ich najemcami.

 2. Wnioski o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkania należy składać w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00, od dnia 1. marca 2017r. do wyczerpania mieszkań lub do odwołania naboru. Osoba składająca wniosek powinna posiadać przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość, do wglądu.

 3. Nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie partycypacji jest otwarty i nieograniczony, co oznacza, że w terminie od dnia 01 marca 2017r. do wyczerpania mieszkań lub do odwołania naboru przyjęte zostaną wszystkie wnioski.
  O pierwszeństwie do zawarcia umowy decyduje data i godzina złożenia kompletnego wniosku w siedzibie GTBS Sp. z o.o.. Osoby, które złożą wnioski niekompletne zostaną poproszone o ich uzupełnienie w terminie wskazanym przez Spółkę i termin uzupełnienia wniosku będzie uznany za termin jego złożenia. Nie uzupełnienie wniosku skutkować będzie jego odrzuceniem.

 4. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej, poczty elektronicznej, itp. oraz złożone w innym niż we wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 5. Wniosek należy złożyć na konkretny lokal mieszkalny. Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek na wybrane przez siebie lokale. Wnioski bez wskazania lokalu, którego dotyczą oraz wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

 6. Wnioski zostaną poddane ocenie komisji kwalifikacyjnej, działającej zgodnie z regulaminem zawierania umów partycypacji oraz najmu lokali mieszkalnych budowanych na zasadach partycypacji  w zasobach GTBS Sp. z o.o. w Lesznie.

Warunkami ważności wniosku są:

 1. Złożenie deklaracji o przystąpieniu do partycypacji. Załącznik nr 1

 2. Złożenie deklaracji o dochodach najemcy oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania za okres ostatniego roku przed datą przeprowadzania naboru. Załącznik nr 2

 3. Złożenie oświadczenia Partycypanta o zapoznaniu się z założeniami projektu inwestycyjno-budowlanego. Załącznik nr 3

 4. Złożenie Oświadczenia Partycypanta o zapoznaniu się z regulaminem zawierania umów partycypacji oraz najmu lokali mieszkalnych budowanych na zasadach partycypacji w zasobach Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie.  Załącznik nr 4

Kaucja mieszkaniowa

Zawarcie umowy najmu jest uzależnione od wpłacenia przez przyszłego najemcę kaucji zabezpieczającej w wysokości 9-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.
Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu przez najemcę, po potrąceniu ewentualnych należności Towarzystwa z tytułu najmu lokalu. Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana.

Opłaty za mieszkanie

W lokalach mieszkalnych stanowiących własność GTBS Sp. z o.o. obowiązuje czynsz najmu, którego maksymalną wysokość określa ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Maksymalna wysokość czynszu w skali roku nie może przekroczyć 5% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według obowiązujących w tym  zakresie przepisów prawa. W chwili obecnej maksymalna możliwa stawka czynszu najmu wynosi 18,77 zł/m² powierzchni użytkowej lokalu.

Na potrzeby wniosku o uzyskanie finansowania zwrotnego z Banku BGK przyjęto stawkę czynszu za 1 m2 na poziomie 14,24 zł i taka stawka powinna obowiązywać na dzień zawierania umów najmu.

Oprócz czynszu najemcy lokali ponoszą opłaty niezależne od Towarzystwa, związane z dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wody zimnej, odprowadzania kanalizacji, wywozu śmieci, dostaw energii elektrycznej, a w budynkach wyposażonych w instalację gazową – dostaw gazu. Dostawa wszystkich mediów jest w pełni opomiarowana, co oznacza, że najemca płaci wyłącznie za media zużyte w jego lokalu.

Umowa najmu

Umowa najmu lokalu mieszkalnego zostanie zawarta niezwłocznie po oddaniu budynku do użytkowania oraz wpłacie kaucji zabezpieczającej.
Umowa najmu nie zostanie zawarta z osobą, która nie spełnia ustawowych kryteriów.


UWAGA!
Ponadto zastrzega się, iż Prezes Zarządu Gminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie może odwołać lub unieważnić nabór w całości lub części bez podawania przyczyn, może także wycofać każdy z lokali z oferty naboru na nabycie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych. Wykaz mieszkań do objęcia w ramach partycypacji w kosztach budowy może zostać uzupełniony w oddzielnym wykazie o lokale mieszkalne, z których zrezygnowali wnioskodawcy i pozostają one wolne.

Zastrzega się również, iż zmianie może ulegać brzmienie przedstawionych projektów umów.

Zastrzega się, że prognozowana stawka czynszu może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od GTBS Sp. z o.o.


W ramach tej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.